top of page
White Structure
Wave

ANSEO LE CUIDIÚ LEAT / HERE TO HELP

Amharc thíos ar roinnt de na ceisteanna is coitianta a chuirtear orainn.  Má tá ceist ar bith eile agat ná bíodh drogall ar bith ort teagmháil a dhéanamh linn. Is tábachtach linn gach ceist.

Barr Feabhais Pic.png

Check out a few of our most common inquiries below. If you can’t find the answer you’re looking for please do not hesitate to contact us. Every question is important to us.

Getting Coffee

AN É BARR FEABHAIS TEO AN COMHLACHT ATÁ UAIM?
IS BARR FEABHAIS LIMITED THE RIGHT COMPANY FOR ME?

D'aimsigh tú an suíomh ceart:

 • Má oibríonn tú le roinn rialtais, le foras neamhrannach poiblí, le scoil, le comhlacht nó le heagraíocht a phléann leis an Ghaeilge nó a dhéanann gnó as Gaeilge;

 • Más seirbhísí saindeartha i múnlú, i saibhriú agus i gcumasú teanga atá uait;

 • Más sainsheirbhísí scoile do dhaltaí atá uait maidir le feidhmiú go feidhmiúil nó gníomhaíochtaí chun tacú le meabhairshláinte daltaí. 

 • Más seirbhísí aistriúcháin, eagarthóireachta nó i léamh profaí atá uait.

 • Má oibríonn tú san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach agus má tá tú ar lorg seirbhísí comhairleoireachta a bhfuil gné oideachais nó pobail ag baint leo;

 • Más duine aonair thú atá ar lorg seirbhísí a bhaineann le foirmeacha iarratais, le CV-nna, le scileannna agallóireachta nó le cumasú teanga.

 

Oibríonn muid le réimsé mhór cliant ón duine sin ar mhaith leis cuidiú le CV nó le foirm iarratais go dtí na ranna rialtais sin ar mhaith leo tabhairt faoi chomhairliúcháin phoiblí.  

Barr Feabhais Pic.png

You have chosen the right site If you:​

 • Work on behalf of a governmental department, a non-departmental public body, a school, or a company that work with the Irish language sector or works through Irish;

 • Require tailor-made professional services in Irish language modelling and enrichment;

 • If you require specialised IM schools services to address executive functions or to support in a child centred way mental health in your school; 

 • Require translation, editing or proofreading services;

 • Work in the public or private sector and require consultancy services in educational or community affairs;

 • You are here on a personal capacity and require assistance with job applications, CVs or interviewing skills. 

 

Whether you are fluent or have no Irish at all you are still at the right place. We work with a wide range of clients from an individual person who needs support with a CV or a job application form to governmental departments who wish to undertake public consultations.     

Business Meeting

CAD É MAR A DHÉANANN TÚ SEIRBHÍSÍ A SHAINDHEARADH ?
HOW DO YOU CUSTOMISE YOUR SERVICES ?

Céim 1: Má thig linn an tseirbhís a chur ar fáil socraíonn muid cruinniu Zoom chun cur lenár dtuiscint ar an obair ba mhaith leat bheith déanta.

Céim 2: I ndiaidh an chruinnithe, cuireann muid sainphlean le chéile duit a leagann amach ár dtuiscint, ár gcur chuige, amscálaí mar aon le costais agus cuireann muid chugat é le haontú.

Céim 3: Má bhíonn tú sásta leis an phlean tosaíonn muid ar an obair ar do shon. 

Barr Feabhais Pic.png

Step 1: If we can provide the service, we will arrange a Zoom meeting to get an deeper understanding of the work you require.

Step 2: After the meeting, we will write a tailor-made plan send it to you for approval which will explain our understanding, approach, timescales and fees.

Step 3: If you are content with the plan we will begin the work on your behalf.

Businesswoman in white

CAD É A THARLAÍONN MÁ TÁ MÉ AG IARRAIDH AN OBAIR A ATHRÚ NÓ MÁ TÁ MÉ BUARTHA FAOI GHNÉ AR BITH DEN OBAIR?
WHAT HAPPENS IF I WISH TO CHANGE THE WORK OR IF I BECOME WORRIED ABOUT ANY ASPECT OF THE WORK?

Ba mhaith linn i gcónaí go mbeifeá sásta lenár gcuid oibre.  Dá dtarlódh sé gur mhaith leat an obair a athrú sula dtosaíonn muid uirthi, bheadh muid i gcónaí sásta plean nua a shaindhearadh duit.  Dá mba mhaith leat an plean a athrú am ar bith i ndiaidh dúinn tabhairt faoin obair bheadh muid i gcónaí sásta plean nua a shaindhearadh duit ach gearrfaí costas ort as an méid atá déanta dá bhfeicfí dúinn gur athrú mór é agus go mbeadh gá ann le plean nua a dhréachtú.

I dtaca le buarthaí ar bith a bheadh agat, bheadh céimeanna oibrithe isteach sa phlean a dhéanfadh cinnte de go mbeadh muid ar aon intinn agus ar aon tuisicnt ó thús go deireadh an phróisis ar gach céim den obair le míthuisicntí a sheachaint. Is tábhachtach linn tú bheith sásta agus déanfaidh muid gach rud is féidir linn a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh tú sásta. 

Barr Feabhais Pic.png

We always want you to be happy with our work.  Should you wish to change the plan before we commence with the work, we will always be happy to redraft the tailor-made plan to encapsulate the changes you want included.  Should you wish to change the plan anytime after we have started, we will be happy to draw up a new plan but will charge for the amount of work we have done should we decide that the changes are significant enough.

Regarding any concerns you may have we will ensure that safety mechanisms are built into every stage of the work to avoid any misunderstandings. It is very important to us that you are content with the work we do and we will do all we can to ensure that the service we provide is to your satisfaction.  

bottom of page