top of page

Comhairleoireacht - Forbairt Ghairmiúil i Múnlú  Saibhriú Teanga - Tiontú Teanga - Sainsheirbhísí Gaelscoile 

Consultancy - Irish Language Modelling & Enrichment for Professionals - Translating - Specialised IM School Services 

 


BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAIS  PRIVACY POLICY 
 

BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAIS BARR FEABHAIS TEO / BARR FEABHAIS LIMITED PRIVACY POLICY

Ár sonraí teagmhála: Ainm: An Dr. Micheál Ó Duibh; Seoladh: 36 Páirc an tSeanchúrsa Gailf, Béal Feirste, BT17 0FH; Uimhir Theileafóin: +447824495319; R-phost: eolas@barrfeabhais.com

 

Our contact details: Name: Dr. Micheál Ó Duibh; Address: 36 Old Golf Course Park, Belfast, BT17 0FH; Phone Number: +447824495319; E-mail: eolas@barrfeabhais.com

 

An cineál faisnéise pearsanta a bhailímid: Bailímid agus próiseálaimid an fhaisnéis seo a leanas faoi láthair: Aitheantóirí pearsanta, teagmhálacha agus tréithe pearsanta (mar shampla, ainm agus sonraí teagmhála)

The type of personal information we collect: We currently collect and process the following information: Personal identifiers, contacts and characteristics (for example, name and contact details​

Conas a fhaighimid an fhaisnéis phearsanta agus an fáth a bhfuil sí againn.

How we get the personal information and why we have it

Cuireann tú an chuid is mó den fhaisnéis phearsanta a phróiseálaimid ar fáil dúinn go díreach ar cheann de na cúiseanna seo a leanas:

  • Chun teagmháil a dhéanamh leat;

  • Chun cabhrú leat le d'fhiosrú;

  • Luachanna a sholáthar duit dár seirbhísí;

  • Le cur le bunachar sonraí ár gcliant;

  • Nuashonruithe faoinár ngnó a chur ar aghaidh.

Úsáidimid an fhaisnéis a thug tú ar na cúiseanna thuasluaite amháin. Ní roinnfimid an fhaisnéis seo gan do thoiliú.

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), is iad seo a leanas na boinn dhleathacha a bhfuilimid ag brath orthu chun an fhaisnéis seo a phróiseáil:

(a) Do thoiliú. Is féidir leat do thoiliú a bhaint ag am ar bith. Is féidir é seo a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh leis an Dr. Micheál Ó Duibh.

(b) Tá oibleagáid chonarthach orainn.

(c) Tá oibleagáid dhlíthiúil orainn.

(d) Tá leas ríthábhachtach againn.

(e) Tá leas dlisteanach againn.

Most of the personal information we process is provided to us directly by you for one of the following reasons:

  • To contact you;

  • To assist you with your enquiry;

  • To provide you with quotes for our services;

  • To add to our clients’ database;

  • To forward updates about our business.  

We use the information that you have given solely for the aforementioned reasons.

We will not share this information without your consent.

Under the General Data Protection Regulation (GDPR), the lawful bases we rely on for processing this information are:

 

(a) Your consent. You are able to remove your consent at any time. You can do this by contacting Dr. Micheál Ó Duibh.

(b) We have a contractual obligation.

(c) We have a legal obligation.

(d) We have a vital interest.

(e) We have a legitimate interest.

​​

Conas a stórálaimid d'fhaisnéis phearsanta
How we store your personal information

Stóráiltear do chuid faisnéise go daingean.

Coinnímid d'fhaisnéis phearsanta amhail sonraí teagmhála agus doiciméid a roinn tú linn ar feadh tréimhse nach faide ná an tréimhse ama atá ceadaithe go dlíthiúil. Ansin déanfaimid do chuid faisnéise a dhiúscairt ar bhealach slán de réir an chleachtais is fearr.

Your information is securely stored.

We keep your personal information such as contact details and documents you have shared with us for no longer than the legally permitted period of time. We will then dispose your information in a secure fashion in accordance with best practice.

Do chearta cosanta sonraí

Your data protection rights

Faoin dlí um chosaint sonraí, tá cearta agat lena n-áirítear:

Do cheart rochtana - Tá sé de cheart agat cóipeanna de do chuid faisnéise pearsanta a iarraidh orainn.

Do cheart go ndéanfaí ceartúcháin - Tá sé de cheart agat iarraidh orainn faisnéis phearsanta a cheartú, dar leat, atá míchruinn. Tá sé de cheart agat freisin iarraidh orainn faisnéis a chomhlánú a cheapann tú atá neamhiomlán. Do cheart go ndéanfaí léirscriosadh - Tá sé de cheart agat iarraidh orainn do chuid faisnéise pearsanta a scriosadh i gcúinsí áirithe.

Do cheart chun srian a chur le próiseáil - Tá sé de cheart agat iarraidh orainn srian a chur le próiseáil do chuid faisnéise pearsanta i gcúinsí áirithe.

Do cheart chun agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála - Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do chuid faisnéise pearsanta i gcúinsí áirithe.

Do cheart chun iniomparthacht sonraí - Tá sé de cheart agat a iarraidh go n-aistrímid an fhaisnéis phearsanta a thug tú dúinn chuig eagraíocht eile, nó chugat, i gcúinsí áirithe.

Ní iarrtar ort aon táille a íoc as do chearta a fheidhmiú. Má dhéanann tú iarratas, tá mí amháin againn chun freagra a thabhairt ort. Déan teagmháil linn ag eolas@barrfeabhais.com / +447824495319 / Barr Feabhais Limited, 36 Páirc an tSeanchúrsa Gailf, Béal Feirste, BT17 0FH más mian leat iarratas a dhéanamh.

Under data protection law, you have rights including:

Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you. Please contact us at eolas@barrfeabhais.com / +447824495319 / Barr Feabhais Limited, 36 Old Golf Course Park, Belfast, BT17 0FH if you wish to make a request.

Conas gearán a dhéanamh

How to complain

Má tá aon imní ort faoin úsáid a bhaineamar as do chuid faisnéise pearsanta, is féidir leat gearán a dhéanamh linn ag eolas@barrfeabhais.com nó trí scríobh chuig Barr Feabhais Limited, 36 Páirc an tSeanchúrsa Gailf, Béal Feirste, BT17 0FH.

 

Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an ICO freisin má tá tú míshásta leis an gcaoi ar úsáideamar do chuid sonraí. Seoladh an ICO: Oifig an Choimisinéara Faisnéise Teach Wycliffe Lána an Uisce Wilmslow Cheshire SK9 5AF Uimhir líne chabhrach: 0303 123 1113 Suíomh Gréasáin ICO: https://www.ico.org.uk

If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at eolas@barrfeabhais.com or by writing to Barr Feabhais Limited, 36 Old Golf Course Park, Belfast, BT17 0FH.

 

You can also complain to the ICO if you are unhappy with how we have used your data.

The ICO’s address: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Helpline number: 0303 123 1113. ICO website: https://www.ico.org.uk

bottom of page