top of page
White Structure
Wave

ANSEO LE CUIDIÚ LEAT /  ANSEO LE CABHAIR

Amharc thíos ar roinnt de na ceisteanna is coitianta a chuirtear orainn.  Má tá ceist ar bith eile agat ná drogall ar bith ort teagmháil a dhéanamh linn. Is tábachtach linn gach ceiste.

Barr Feabhais Pic.png

Amharc ar roinnt dár bhfiosrúchán is coitianta thíos. Mura bhfuil tú in ann an freagra atá uait a fháil ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. Tá gach ceist tábhachtach dúinn.

Getting Coffee

AN É BARR FEABHAIS TEO AN COMHLACHT ATÁ UAIM?
AN BHFUIL BARR FEABHAIS TEORANTA AN CHUIDEACHTA CEART DUITSE ?

D'aimsigh tú an suíomh ceart:

 • Má oibríonn tú le roinn rialtais, le foras neamhrannach poiblí, le scoil, le comhlacht nó le heagraíocht a phléann leis an nGaeilge nó a dhéanann gnó as Gaeilge;

 • Más seirbhísí saindeartha i múnlú, i saibhriú agus i ngníomhú teanga atá uait;

 • Más sainseirbhísí scoile do dhaltaí atá uait maidir le feidhmiú go feidhmiúil nó gníomhaíochtaí chun tacú le meabhairshláinte daltaí.  

 • Más seirbhísí aistriúcháin, eagarthóireachta nó i léamh profaí atá uait.

 • Má oibríonn tú san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach agus má tá tú ar lorg seirbhísí comhairleoireachta a bhfuil gné oideachais nó pobail ag baint leo;

 • Más duine aonair thú atá ar lorg seirbhísí a bhaineann le foirmeacha iarratais, le CV-nna, le scileanna agallóireachta nó le cumasú teanga.

 

spreagadh muid le réimsé mhór cliant ón duine sin ar mhaith leis cabhrú le CV nó le foirmeacha iarratais go dtí na ranna rialtais sin ar mhaith leo tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí. 

Barr Feabhais Pic.png

Tá an suíomh ceart roghnaithe agat Má tá:

 • Oibriú thar ceann roinn rialtais, comhlacht poiblí neamh-rannach, scoil, nó cuideachta a oibríonn le hearnáil na Gaeilge nó a oibríonn trí Ghaeilge;

 • Seirbhísí gairmiúla saindeartha a éileamh i múnlú agus saibhriú na Gaeilge;

 • Má theastaíonn sainseirbhísí gaelscoileanna uait chun aghaidh a thabhairt ar fheidhmeanna feidhmiúcháin nó chun tacú le meabhairshláinte ar bhealach páistelárnach i do scoil;  

 • Seirbhísí aistriúcháin, eagarthóireachta nó profaí a éileamh;

 • Oibriú san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach agus teastaíonn seirbhísí comhairleoireachta i ngnóthaí oideachais nó pobail;

 • Tá tú anseo ar cháil phearsanta agus teastaíonn cúnamh uait le hiarratais ar phoist, CVanna nó scileanna agallaimh.  

 

Cibé an bhfuil tú líofa nó nach bhfuil Gaeilge ar bith agat tá tú fós san áit cheart. Oibrímid le raon leathan cliant ó dhuine aonair a dteastaíonn tacaíocht uaidh le CV nó foirm iarratais ar phost go dtí ranna rialtais ar mian leo dul i mbun comhairliúcháin phoiblí.    

Business Meeting

CAD É MAR A DHÉANANN TÚ SEIRBHÍSÍ A SHAINDHEARADH ?
CONAS A SHAINCHEANN TÚ DO SHEIRBHÍSÍ?

Céim 1: Má thig linn an tseirbhís a chur ar fáil socraíonn muid cruinniu Zoom chun cur dtuiscint ar an obair ba mhaith a bheith déanta.

Céim 2: I ndiaidh an chúirt, cuireann muid sainphlean le chéile duit a leagann amach ár dtuiscint, ár gcur chuige, amscálaí mar aon le costais agus cuireann muid chugat é le haontú.

Céim 3: Má bhíonn tú sásta leis an bplean tosaíonn muid ar an obair ar do shon. 

Barr Feabhais Pic.png

Céim 1: Más féidir linn an tseirbhís a sholáthar, socróimid cruinniú Zoom chun tuiscint níos doimhne a fháil ar an obair atá uait.

Céim 2: Tar éis an chruinnithe, scríobhfaimid plean saincheaptha agus seolfaimid chugat é lena cheadú a mhíneoidh ár dtuiscint, cur chuige, scálaí ama agus táillí.

Céim 3: Má tá tú sásta leis an bplean cuirfimid tús leis an obair ar do shon.

Businesswoman in white

CAD É A THARLAÍONN MÁ TÁ MÉ AG IARRAIDH AN OBAIR A ATHRÚ NÓ MÁ TÁ MÉ BUARTHA FAOI GHNÉ AR BITH DEN OBAIR?
CÉARD A THARLAÍONN MÁS mian liom AN OBAIR A ATHRÚ NÓ MÁ BHFUIL IMREÁN FAOIN GNÉITHE DEN OIBRE?

Ba mhaith linn i gcónaí go mbeifeá sásta gcuid oibre.  Má tharlaíonn sé gur mhaith leat an obair a athrú sula n-éireoidh muid uirthi, beidh muid i gcónaí sásta plean nua a shaindhearadh duit.  Dá mba mhaith leat an plean a athrú am ar bith i ndiaidh dúinn tabhairt faoin obair beidh muid i gcónaí sásta plean nua a shaindhearadh duit ach gearrfaí costas ort as an méid atá déanta dá bhfeicfimid dúinn gur athrú mór é agus go mbeadh gá ann le plean nua a dhréachtú.

I dtaca le buarthaí ar bith a bheadh agat, bheadh céimeanna oibrithe isteach sa phlean a dhéanfadh cinnte de go mbeadh muid ar aon intinn agus ar aon tuisicnt ó thús go deireadh an próiseas ar gach céim den obair le míthuisicntí a sheachaint. Is tábhachtach linn a bheith sásta agus déanfaidh muid gach rud is féidir linn a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh tú sásta.  

Barr Feabhais Pic.png

Ba mhaith linn i gcónaí go mbeidh tú sásta lenár gcuid oibre.  Más mian leat an plean a athrú sula gcuirfear tús leis an obair, beimid i gcónaí sásta an plean saincheaptha a athdhréachtú chun na hathruithe atá uait a chur san áireamh.  Más mian leat an plean a athrú am ar bith tar éis dúinn tosú, beimid sásta plean nua a chur le chéile ach beidh táille againn as an méid oibre atá déanta againn má chinnimid go bhfuil na hathruithe suntasach go leor.

Maidir le haon imní a d’fhéadfadh a bheith ort, cinnteoimid go gcuirfear meicníochtaí sábháilteachta isteach i ngach céim den obair chun aon mhíthuiscintí a sheachaint. Tá sé an-tábhachtach dúinne go bhfuil tú sásta leis an obair a dhéanaimid agus déanfaimid gach is féidir linn chun a chinntiú go bhfuil an tseirbhís a chuirimid ar fáil chun do shástachta. 

bottom of page